ලොවෙන් සැගවුන නිබ්බාන

“ලොවෙන් සැගව ගිය ජන්බුද්වීපය සහ ගොතම සමන” යන කෘතිය රචනා කරන ලද අරියකම්මට්ටාන නම් වූ සංවිධානයේ නිර්මාතෘ අරියමග්ග හිමියන් විසින්ම මෙම කෘතියද  රචනා කරනු ලබයි.

මෙය විශේෂයෙන්ම නිබ්බාන මග සොයන බටහිර ජාතිකයින්ට ගොතම බුදු හිමියන් විසින් දේශනා කල වදාල දැනට ලොවෙන් සැගව ගොස් ඇති පිරිසිදු නිවන් මග තේරුම් ගැනීම සදහා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවෙන කෘතියකි. මෙය හින්දි භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නට දැනටමත් දිල්ලි විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්වතකු විසින් කැමැත්ත පල කොට ඇත.

මෙම කෘතිය, ඉහත “ලොවෙන් සැගව ගිය ජන්බුද්වීපය සහ ගොතම සමන” කෘතිය ප්‍රකාශනයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව, මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින්ම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. මෙම කෘතිය නිවන් අවබෝදයට කැමති අයට ධම්ම දානයක් වශයෙන් නොමිලයේ ලබා දීමට අදහස් කර ඇත.